Ewaluacja

Ewaluacja to nieustanne doskonalenie, stałe ulepszanie skuteczności i efektywności realizowanego programu dzięki ciągłemu kontrolowaniu stopnia jego realizacji oraz ocenie faktycznych rezultatów w stosunku do wcześniejszych założeń. W odróżnieniu od monitorowania lub kontroli najważniejszym celem ewaluacji nie jest wykrywanie błędów, ale raczej zwiększanie przejrzystości prowadzonych działań, po to aby osiągnąć jak najlepsze społeczne i gospodarcze efekty.

Ewaluacja realizowanego przez nas projektu „Dojrzałość wykorzystuje wiedzę” ma na celu zwiększenie zdolności przystosowawczych pracowników 44+. Dostosowanie ich umiejętności do wymagań stawianych przez społeczeństwo informacyjne i nowoczesną gospodarkę rynkową

Najważniejszym aspektem ewaluacji tego projektu jest zwiększenie potencjału pracowników 44+ oraz ich szans zawodowych na rynku poprzez udział w szkoleniach.

Pierwszym etapem ewaluacji projektu „Dojrzałość wykorzystuje wiedzę” jest sprawdzenie adekwatności celów projektu względem faktycznych potrzeb pracowników. Dzięki systematycznemu wykonywaniu ewaluacji projektu będzie można określić stopień wdrożenia projektu. Oprócz tego zadaniem ewaluacji jest monitorowanie, czy projekt jest realizowany prawidłowo, zgodnie z przyjętym harmonogramem oraz budżetem.

Głównym celem ewaluacji końcowej będzie przede wszystkim dostarczenie informacji na temat długotrwałych efektów, powstałych w wyniku wdrażania programu „Dojrzałość wykorzystuje wiedzę”.